Areál firmy Callidus

Areál firmy Callidus
/
2012

Základním úkolem bylo najít v souboru staveb areálu systém vyššího principu, který by byl řídícím prvkem plánovaného rozvoje a dostavby areálu. V zásadě byl do plochy areálu promítnut idealizovaný rastr pravidelné osnovy, modulové sítě (cca 6 x 6 m). V rámci tohoto rastru byla ideálně navržena struktura a způsob zástavby areálu s přihlédnutím k limitujícím faktorům a determinantům území - možnosti vjezdů a zejména charakteru a pozici okolní zástavby. Ideální struktura pak byla individuálně přizpůsobena potřebám investora při zachování základních principů stanovených modulovou sítí. Trojice stávajících objektů byla doplněna trojicí objektů nových a v prostoru areálu byla nově uspořádána doprava s jednoznačným vymezením provozních, manipulačních ploch a ploch určených pro parkování. Koncepčně došlo i na řešení zeleně, která byla v maximální míře doplněna o novou výsadbu vzrostlých stromů zejména ve vazbě na okolní obytnou zástavbu.Doplnění struktury areálu je navrženo v několika rovinách, stupních zohledňující současné i budoucí potřeby investora, jeho vize, představy a plány rozvoje umožňující etapizaci výstavby dle aktuálních potřeb a možností.Z architektonicko - urbanistického pohledu je zásadní pozice nové výrobní haly v uliční frontě ulice Bohumínská propojující stávající objekty A a C a zároveň vymezující nový hlavní nástup do areálu v místě dnešního stávajícího nevyužívaného vjezdu. Propojením budov vznikne jednoznačně identifikační soubor vzájemně provozně propojených staveb. Tento jednotný, provozně ucelený celek je v prostoru areálu doplněn o jednotlivé objekty provozního a skladového zázemí firmy včetně nadstandardního zázemí zaměstnanců ve formě přechodného ubytování a firemní mateřské školky.