Bytové domy Panorama

Bytové domy Panorama
/
2018

Jedná se o novostavbu pěti samostatně stojících bytových domů SO01, SO02, SO03, SO04 a SO05 na předmětných parcelách. Jedná se o nové stavby, které se umisťují v rámci zastavěné části obce. Konkrétně se jedná o pět objektů totožných bytových domů (objekt SO01 – SO05 – půdorysných rozměrů 16,05 x 19,95 m s výškou nad terénem 12,9 m).
Jedná se o stavby, které se umisťují v rámci zastavěné části obce. Každý bytový dům zahrnuje 13 bytových jednotek (bj), celkem se jedná o výstavbu 65 bj. Bytové domy jsou nepodsklepené, čtyřpodlažní s ustoupenou terasou, zastřešené plochými střechami. Součástí dokumentace je i vybudování nutných rozvodů inženýrských sítí s napojením na sítě technické infrastruktury v okolí. Jedná se o přípojku NN, přípojku splaškové kanalizace, přípojku vody, přípojky horkovodu k jednotlivým bytovým domům a vybudování vsakovacího systému dešťové kanalizace. Součástí stavby je i vybudování zpevněných ploch pro příjezd a parkování vozidel a úprava oplocení a zeleně na pozemcích stavby.
Soubor vyniká orientací každé bytové jednotky směrem na Lysou horu.