Humanizace fasád bytových domů Opava - Dolní náměstí

Humanizace fasád bytových
domů Opava - Dolní náměstí
/
2009

Návrh řešení vychází z exponované pozice objektů v historickém jádru města. Z urbanistického hlediska je určující maximální propojení parteru objektů s exteriérem společenského a komunikačního prostoru Dolního náměstí a ulice Mezi trhy. Dalším výrazným prvkem je vymístění místně nevhodné funkce velkokapacitní „vývařovny“ a návrh demolice jejího objemu ve prospěch nově vzniklého komunikačně společenského prostoru ve vnitrobloku.
Navrženými úpravami se dostává parter objektů do pozice odpovídající významu místa a dvorní část adekvátně reaguje na již velmi kvalitně provedené úpravy vnitrobloku.

Architektonické řešení vrací místu jeden z tradičních městotvorných sémantických znaků - parter.

Parter se otevírá do přilehlého náměstí a ulice velkorysými výkladci vloženými mezi stávající nosné pilíře objektů. Ty budou z kompozičních důvodů (změna rytmu) doplněny novými a obloženy kamenným žulovým obkladem, alternativně plošným keramickým obkladem – imitací kamene. Dalším výrazovým prvkem parteru jsou vložené, mírně vystupující „dřevěné“ výkladce jako reminiscence na původní „trezorové“ výkladce předválečné zástavby. Obdobným způsobem ( s vynecháním velkorysých výkladců ) je řešený také parter do prostoru vnitrobloku. Střední část je koncipována jako světlý ponton vznášející se nad náměstím a ulicí. Navržené řešení ctí dělení na tři masivní bloky včetně pozic okenních otvorů. Fasáda středové části je záměrně oproštěna od všech architektonických prvků, včetně vystupujících balkónů nemajících v uličních průčelích historické zástavby obytnými domy opodstatnění. Nové konstrukce balkónů jsou vyloženy směrem k jihu do prostoru vnitrobloku ve kterém se předpokládá aktivní život obyvatel bytových domů.