Kondominium Hýlov

Kondominium Hýlov
/
2010

Záměr Kondominia zahrnuje výstavbu polyfunkčních domů s ubytovací kapacitou, bytových domů a rodinných dvojdomů.Cílem bylo vytvořit předpoklady pro harmonický rozvoj výstavby v území tak, aby byly v maximální míře zohledněny majetkoprávní vztahy, stávající zástavba, komunikace a stávající vedení inženýrských sítí.

Řešená lokalita leží ve vyvýšené poloze západní hranice katastru Klimkovic na okraji lesního masívu. Území lokality je proto v kontextu širšího neurbanizovaného území v pohledově poměrně exponované poloze vůči místu a zdejší zástavba se tak bude uplatňovat i v dálkových pohledech jako součást panorámatu města nejen z jeho území, ale i z okolních kopců ( např. z vrchu Mezihoří 382 m.n.m, ležícího na návrší v protilehlé severní straně území ).

Hlavním cílem zpracování urbanistické koncepce projektu je proto nejen harmonické zapojení nové výstavby do krajinného, urbanistického i architektonického kontextu města i jeho širšího okolí, ale i jeho obohacení o nové urbanistické a architektonické kvality.