Náměstí Háj ve Slezsku

Háj ve Slezsku
/
2020

Urbanisticko - architektonická studie se zabývá pojednáním prostor náměstí před obchodním střediskem Hanka, přilehlé ulice Nádražní a prostoru vymezeným ulicí Antonína Vaška a břehem potoka Hrabyňky. Návrh vychází z analýz fungování obce Háj ve Slezsku, byl navržen nový prostor pro konání společenských akcí navazující na náměstí před OS Hankou a park u Dohnálkovy vily. Návrh navazuje na architektonickou vizi - koncept zpracovaný v roce 2019.

Základním požadavkem je pozvednutí kvality veřejného prostoru na úroveň, která odpovídá jeho symbolickému i funkčnímu významu, eliminaci negativních jevů v území (funkční a prostorové bariéry). Veřejné prostranství bylo diverzifikováno na dvě náměstí – hlavní Kamenné náměstí (předprostor před obchodním střediskem Hanka) a Stromové náměstí (prostor vymezen ulicí Antonína Vaška a břehem potoka Hrabyňky). Na daném místě pracujeme se dvěma stěžejními prostory – hlavním náměstím před obchodním střediskem Hankou a dnes neuchopeným prostorem na protější straně, který slouží částečně jako parkoviště. V současné době jsou tyto prostory odtrženy jak vizuálně, tak funkčně. Prostory vzájemně odděluje komunikace Antonína Vaška.

Cílem je vytvoření plynulé návaznosti obou prostorů s přesahem až k Dohnálkově vile a přilehlému parku. Prostor mezi komunikací Antonína Vaška a potokem, by měl tvořit přechodový mezistupeň mezi kamenným náměstím a zeleným parkem. Tedy prostor (stromové náměstí) se zeleným pásem podél upraveného břehu potoku a symbolem obce – pět vzrostlých stromů – se zpevněnou plochou pro konání společenských akci, a rozšíření tak prostoru hlavního kamenného náměstí. Kamenné náměstí je navrženo jako reprezentativní, zatím co stromové náměstí má blíže k přírodnímu charakteru. Oba prostory jsou sceleny do jednotného výrazu pomocí použitého mobiliáře. Návrh je doplněn prvky, jako jsou hodiny, nadzemní hydrant se znakem obce, pítko a vodní prvky.