Smart Industry Park Ostrava - Bartovice

Smart
Industry Park
Ostrava - Bartovice
/
2005

Celý areál je koncipovaný jako uzavřený celek s vnitřní okružní komunikací a manipulačním dvorem. V centrální pozici zůstává zachovalý rekonstruovaný objekt SO 01. Po obvodu areálu budou v jednotlivých etapách vzájemně propojené železobetonové výrobní, montážní a skladovací haly opláštěné zatepleným PUR panelem. Správní budova bude řešena jako samostatný objekt v exponované poloze severního nároží areálu.

Mezi související objekty patří vybudování nové areálové trafostanice, přípojka plynu a vody, splašková kanalizace a odvod dešťových vod do blízké vodoteče.

Ve výhledu dalšího rozvoje se předpokládá vybudování druhého manipulačního dvora a dalších navazujících výrobních objektů, přiléhajících k východní hranici stávajícího areálu.