US Dukelská kasárna Opava

US Dukelská kasárna Opava
/
2018

Po Rakousko - Pruských válkách a ztrátě části Slezska se Opava stala příhraničním, posádkovým městem s množstvím kasáren a vojenských objektů. Areál Dukelských kasáren vybudovaný 1889( původně Rudolfova dělostřelecká kasárna ) po odchodu jednotek ztratil svou původní funkci a čeká na nové využití. V jižní části - zóna A, se nachází urbanisticky a architektonicky významný komplex poplatný svým uspořádáním svému původnímu účelu. V severní části - zóna B se nachází méně hodnotné budovy původních stájí, skladů a garáží určených k demolicí. Potenciálem je velké množství vzrostlých stromů, které v návrhu využíváme.Zóna A, Rudolfovy kasárna byly prezentantem v organismu města. Měla by jim být nalezena nová, symbolická funkce na úrovni města. Neměly by sloužit pouze pro bydlení - substanci. Zároveň by se měla obnovit a zvýraznit historická, urbanistická vazba na Horovo náměstí umístěné na Olomoucké ulici. To se symetrickým vstupem do kasáren tvořilo nedílnou, dnes zaniklou urbanistickou dualitu. 

Železnice tvoří vždy v organismu města bariéru. Mezi podjezdem na Olomoucké ulici a přejezdem na Vančurově ulici je největší vzdálenost možnosti překonání železnice v celém jejím průběhu Opavou. Nad rámec zadání navrhujeme pěší lávku přes železnici. Napojení na Bochenkovu ulici zvýší atraktivitu řešeného území a zároveň se řešené území stane těžištěm mezi zástavbou rodinnými domy za Slezskou nemocnicí a  zástabou na ulici Krnovské. Lávka by si zasloužila vlastní architektonické řešení vzešlé ze soutěže.

Vančurova ulice je dnes ulicí dopravní, není atraktivní pro chodce, není proč po ní chodit. Ulice by se měla rozšířit pro pěší s ochrannou zelení a umístit podél ní občanskou vybavenost, která v této oblasti chybí - ulice se tak stane svorníkem mezi nově navrhovanou zástavbou a zástavbou RD za Slezskou nemocnicí.

Ochranné pásmo železnice navrhujeme využít jako liniový park s cyklostezskou, je napojený na systém zeleně a cyklostezek Opavy.