US Opava - Komárov,

US Opava - Komárov
"Na Prutech"
/
2003

11/2003

Cílem urbanistické studie je návrh optimálního prostorového a funkčního uspořádání zájmového území v dané lokalitě dle schváleného územního plánu města z června 1998, včetně určení vjezdů na pozemky a řešení technické infrastruktury. Územní studie respektuje stávající limity přírodního i technického charakteru v řešeném území, včetně maximálního dosažitelného respektování majetko-právních vztahů. Řešené území je z převážné částivyužívané pro ZV – pole. Z východní strany lemuje území biokoridor s vodotečí. Pozemky určené pro výstavbu RV jsou téměř rovinné s mírným sklonem k severovýchodu. Pozemky jsou prakticky bez vzrostlé zeleně s vyjímkou liniových ovocných stromů a náletových dřevin podél vodoteče. Geniem loci je jižní výhled na panoráma Opavsképahorkatiny.

Urbanistické řešení:
Řešené území je dopravně napojeno na ulici Podvihovskou, předpokládá se nové vybudování komunikace nahrazující současnou „polní“. V zájmovém území je navržena zástavba 78 - mi samostatněstojících rodinných domů vesnického typu podél obousměrných ulic. Podél areálu Zemědělské a.s. je na městském pozemku navržený ochranný pás parkově upravené zeleně. Parčík s dětskými hřišti je navržený uprostřed zástavby. Vzhledem k rovinatému pozemku navrhujeme jako kompoziční prvek dvě linie vertikál z topolů, podél areálu Zemědělské a.s. a podél dětských hřišť.