US Opava - Komárov, Za černým mlýnem

US Opava - Komárov
Za černým mlýnem
/
2004

11/2004

Cílem urbanistické studie je návrh optimálního prostorového a funkčního uspořádání zájmového území v dané lokalitě dle schváleného územního plánu města z června 1998, včetně určení vjezdů na pozemky a řešení technické infrastruktury. Územní studie respektuje stávající limity přírodního i technického charakteru v řešeném území, včetně maximálního dosažitelného respektování majetko-právních vztahů. V současnosti je lokalita Kylešovská osada částečně zastavěná RD, lokalita Za Černým mlýnem je využívána jako pole pro rostlinnou ZV.

Urbanistické řešení:
ÍV zájmovém území je navržena zástavba samostatně stojících rodinných domů, občanská vybavenost, rekreace a sport, plochy ochranné a veřejné zeleně.Lokalita Kylešovská osada: Zde je navrženo prodloužení stávající komunikace parc.č.1163 s rozšířením na dva jízdní pruhy a s odstavným stáním se stávající zelení mezi těmito pruhy. Stávající komunikace parc.č.1145 bude nově provedena a uzavře okruh s komunikací parc.č. 1079 a 1163 a možností napojení do zeleně mezi strouhami. Lokalita Za Černým mlýnem: Zde je navržena okružní obousměrná komunikace s odstavnýmstáním. Jednotlivé RD jsou přístupné z jednosměrných komunikacíve směru východ - západ.