US Opava - Kylešovice, Úvoz

US Opava - Kylešovice
Úvoz
/
2002

10/2002

Cílem urbanistické studie je návrh optimálního prostorového a funkčního uspořádání zájmového území v dané lokalitě dle schváleného územního plánu města z června 1998. Zájmové území je v současné době územím prakticky monofunkčním. V předmětné lokalitě se nachází převážně plochy zahrad a zahrádkových osad a plochy zemědělsky využívané (louky) a ve velmi omezené míře bydlení v rodinných domech. Pozemky určené pro výstavbu jsou svažité směrem k jihu s výrazným terénním zlomem při jejich okraji. Pozemky jsou prakticky bez vzrostlé zeleně s výjimkou ovocných stromů v zahradách. Na některých parcelách jsou vystavěny zahradní domky (chatičky).

Urbanistické řešení:
V zájmovém území je navrženo doplnění stávající rodinné zástavby městského typu o plochy zástavby rodinnými domy podél prodloužené ulice Úvoz a výstavba dvou nízkopodlažních bytových domů. Pás ochranné zeleně je navržený podél železniční trati a budoucí uvažované komunikace, spojky ulic Těšínská a Hradecká jako součást protihlukových opatření eliminujících negativní vlivy železniční a automobilové dopravy.