Výstaviště Přerov

Výstaviště Přerov
/
2018

Urbanistická studie řeší danou část výstaviště v Přerově jako multifunkční prostor pro výrobu, kulturu a rekreaci. 

Do řešených ploch jsou nově umísťovány: 
- novostavba skladovací haly řešena formou přístavby ke stávající výrobní hale + nová energocentrála
- novostavba vstupního objektu pro komerci (prodej)
- repasovaná víceúčelová oblouková hala s přístavbou restaurace a zázemí pro sport
- repasovaný skleník sloužící jako prodejna s přístavbou propojovacího krčku
- objekt správce
- přístřešek pro zázemí rybářství

Vybouráním stávajících nevyhovujících objektů v řešených plochách vzniká volný prostor pro osazení nových funkcí. 

V jihozápadní části řešeného území vznikne přístavba skladovací haly ke stávající výrobní hale firmy. Na styku těchto objektů se předpokládá zbudování centrální energostanice. Nová hala bude dopravně napojena z nově zbudované účelové komunikace. 
Severně od novostavby haly jsou parkovací stání na štěrkovém násypu. Tento prostor slouží také jako rezerva pro budoucí rozvoj výroby. 
Původní ocelové haly budou rozebrány a přemístěny. Oblouková hala bude dostavěna novými kubusy a využita jako multifunkční hala pro sport a kulturní akce s občerstvením. Hala je osazena do pravidelného rastru 12m. Tento rastr vychází ze standardního modulu sloupů nové skladovací haly 6m x 2. V tomto modulu je pak navrženo i členění zpevněných ploch, které jsou lemovány vzrostlou zelení. Pravidelný rastr je dobrý pro univerzální uspořádávání plochy při trzích, výstavách, atd. Dává jasný řád celé západní části areálu. Centrální část dlážděné plochy je navržena v betonové dlažbě v různých vzorech, strukturách a barevnostech. Prostor je zpříjemněn zdvojenou alejí stromů, která navíc přistíní plochu v létě.
Přes cestu směrem k nové zásobovací hale je navržena zpevněná plocha pro stage. Za touto plochou je vynechána zeleň pro možnost projekce na fasádu.  
Jižně od obloukové haly jsou parkovací stání, sloužící pro veřejnost, obklopená zelení. Tato zeleň je rozčleněna na veřejnou (blíže k parkovišti) a soukromou - firemní (blíže k řece). 
Východní část areálu je vymezena druhou ocelovou halou skleníku, který bude nově sloužit jako prodejna nebo showroom se zázemím a administrativou v sousedním stávajícím rekonstruovaném objektu. Políčka za prodejnou jsou rozdělena na 2 části tak, aby umožňovala prostupnost pro návštěvníky. Na konci dvojice políček je navržen objekt správce obklopený zelení. 
Plochu kolem obloukové haly a východní část s prodejnou a políčky lemuje uzavřená křivka cyklo/pěší cesty, která vymezuje veřejnou část areálu. V blízkosti místa, kde se stezka dotýká vodního toku, jsou navržena organicky tvarovaná políčka bylinek apod., která umožnují prostupnost pro veřejnost a otevírají prostor k řece.  

Mezi políčky se klikatí potůček vedoucí k nově navrženému rybníku. Rybník je lemován mlatovou cestou a z východu ohraničen přístřeškem se skladem pro rybářské akce.   

Dále byl zformován prodejní objekt při vstupu z jihu do tzv. „housenky“, která umožňuje průjezd středem pro zásobování zezadu (člení tak komerční prostor na dvě části), a s prostorem pro zázemí a administrativu ve 2.np. „Housenka“ je vůči členitému objektu showroomu s výzkumem jednoduchá, materiálově čistá. Může být řešena formou kontejnerů.